Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym na stronie Sklepu Internetowego www.biomus.eu są przetwarzane przez Biomus Sp. z o. o. w celach realizacji zamówienia (umowy sprzedaży), rezerwacji towaru oraz w celach marketingowo-promocyjnych ( w tym za pośrednictwem poczty, telefonu, wiadomości SMS, wiadomości MMS, poczty elektronicznej) zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).


Zurück nach oben .